مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

گزارشگري‌ مالي
فایل کامل مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:104فهرست‌ مندرجات‌ شمـاره‌ بنـدمقدمـه‌ 1 تا10هدف‌ و جايگاه‌ 1 تا 4ديدگاه‌ كلي‌ 5گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌ 6 تا 7دامنه‌ كاربرد 8 تا 9واحد گزارشگر 10ساير موارد 11فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 1-1 تا 13-1 استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1 وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ 7-1 تا 13-1فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي 1-2 تا 35-2 كيفيت‌ اهميت‌ 6-2 تا 7-2 خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2 مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2 ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ 9-2 تا 10-2 ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2 قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2 ـ بيان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2 ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2 ـ بي‌طرفي‌ 17-2 ـ احتياط‌ 18-2 ـ كامل‌ بودن‌ 19-2 خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2 قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2 ـ ثبات‌ رويه‌ 24-2 ـ افشائيات‌ 25-2 تا 26-2 قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2 ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ 28-2 ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌) شمـاره‌ بنـد محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ 30-2 تا 34-2 ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌ 31-2 تا 32-2 ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2 ـ منفعت‌ و هزينه‌ 34-2 تصوير مطلوب‌ 35-2فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ 1-3 تا 50-3 داراييها و بدهيها 5-3 تا 34-3 داراييها 5-3 تا 18-3 ـ تعريف‌ دارايي‌ 5-3 ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3 ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ 11-3 تا 14-3 ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌ 15-3 تا 16-3 ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 17-3 ـ مخاطره‌ 18-3 بدهيها 19-3 تا 28-3 ـ تعريف‌ بدهي 19-3 تا 23-3 ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3 ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 28-3 ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 34-3 ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 30-3 ـ تهاتر داراييها و بدهيها 31-3 تا 34-3 حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 35-3 تا 42-3 درآمدها و هزينه‌ها 43-3 تا 44-3 آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 45-3 تا 50-3پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌) شمـاره‌ بنـدفصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 1-4 تا 50-4 مراحل‌ شناخت‌ 5-4 تا 8-4 معيارهاي‌ شناخت‌ 6-4 تا 10-4 شناخت‌ اوليه‌ 6-4 تجديد اندازه‌گيري‌ 7-4 قطع‌ شناخت‌ 8-4 شناخت‌ درآمد و هزينه‌ 9-4 تا 10-4 فرايند شناخت‌ 11-4 تا 27-4 رويدادهاي‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4 معاملات‌ 15-4 تا 21-4 رويدادهايي‌ غير از معاملات‌ 22-4 تا 24-4 قطع‌ شناخت‌ 25-4 تا 27-4 شناخت‌ درآمد و هزينه‌ 28-4 تا 36-4 شناخت‌ درآمد 28-4 تا 31-4 شناخت‌ هزينه‌ 32-4 تا 36-4 كافي‌ بودن‌ شواهد 37-4 تا 39-4 قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ 40-4 تا 50-4 اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي 44-4 تا 45-4 ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌ 46-4 تا 49-4 وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌ 50-4 فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 1-5 تا 35-5 نظامهاي‌ اندازه‌گيري 10-5 تا 30-5 بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌ 11-5 تا 18-5 ارزش‌ جاري‌ 19-5 تا 27-5 تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي 28-5 تا 30-5 نتيجه‌گيري‌ 31-5 تا 35-5 پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌) شمـاره‌ بنـدفصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي 1-6 تا 43-6 ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 5-6 تا 10-6 ادغام‌ اطلاعات‌ 6-6 تا 7-6 طبقه‌بندي 8-6 تا 9-6 ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌ 10-6 اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 11-6 تا 17-6 صورتهاي‌ مالي‌ اساسي 11-6 تا 12-6 يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي 13-6 تا 16-6 اطلاعات‌ متمم‌ 17-6 ترازنامه‌ 18-6 تا 21-6 صورتهاي‌ عملكرد مالي 22-6 تا 37-6 صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد 38-6 تا 40-6 انعطاف‌پذيري‌ مالي 41-6 تا 43-6

 • پرسشنامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه

  پرسشنامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه فایل کامل پرسشنامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه خانواده و جامعه به همراه لینک دانلود دانلود فایل پاسخگوی گرامی ، پرسشنامه ای که در پیش…

 • بررسی فرکانس متر دیجیتال

  میکروکنترلر فایل کامل بررسی فرکانس متر دیجیتال به همراه لینک دانلود دانلود فایل چکیده امروزه کار با میکروکنترلرها بیش از پیش ضرورت یافته و به موازات آن طراحی آنها نیز وارد مرحله جدیدی شده است که امکان انعطاف پذیری بیشتری…

 • بودجه و انواع آن‎

  پروژه دانشگاهی فایل کامل بودجه و انواع آن‎ به همراه لینک دانلود دانلود فایل بودجه مقدماتی :یک تخمین و یک برآورد از در آمدها و هزینه ها برای سال آینده است که توسط کارشناسان دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه…

 • گزارش کارآموزی لیتوگرافی

  گزارش کارآموزی فایل کامل گزارش کارآموزی لیتوگرافی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی لیتوگرافیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 95« چكيده »ليتوگرافي تصوير شركتي گرافيكي است كه كاركنان اين شركت به انواع طراحي و چاپ هاي ديجيتال…

 • کد ها و راز های مخفی آندروید

  راز فایل کامل کد ها و راز های مخفی آندروید به همراه لینک دانلود دانلود فایل نرم افزاری که در بازار آندروید 14000 تومان است و در اینجا فقط 3000 تومان به فروش میرسد ✔ بیش از ۸۵،۰۰۰ نفر در…