دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) بيماري هاي چشمي جراحي هاي چشم دانستنيهاي چش

دانلود رایگان پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومی چشم) بیماری های چشمی جراحی های چشم دانستنیهای چشم
فایل کامل دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) بيماري هاي چشمي جراحي هاي چشم دانستنيهاي چش به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) بيماري هاي چشمي جراحي هاي چشم دانستنيهاي چشم به صورت کامل به همراه تصویر و توضیحات کاملقابل ارائه در هر سمیناریدر 360 اسلایدقوی ترین پاورپوینت در زمینه چشم در ایراندر زیر لیست برخی از موضوعات موجود در این پاورپوینت را به صورت سر فصلی نام می بریمساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)بيماريكلياتشكل كلي چشمپلكملتحمهقرنيهعنبيه و مردمكاتاق قداميعدسيزجاجيهشبكيهمشيميهصلبيهعصب بيناييعضلات چشمنگاهي به داخل چشم هانماي چشمقسمت داخلي چشمپشت چشمچگونه چشم شما حركت مي كندپلكملتحمهقرنيهعنبيه و مردمكاتاق قداميعدسيزجاجيهشبكيهمشيميه و صلبيهعصب بينايي وعضلات چشم1-با ساختمان وطرز کار چشم آشنا می شوند.2-راههای مواظبت از چشمها را یاد می گیرندارزشیابی تشخیصیساختمان چشمبيماريهاي چشمي:: آب مرواريد (كاتاراكت):: آستيگماتيسم (Astigmatism)::آسيب هاي شيميايي چشم::آلرژي هاي چشمي::التهاب كيسه اشكي::انحراف چشم (استرابيسم)::بلفارواسپاسم (Blepharospasm)::بلفاريت (التهاب پلك)::پتوز (افتادگي پلك)::پير چشمي (Presbyopia)::تنبلي چشم (Amblyopia)::جداشدگي (پارگي) پرده شبكيه::خشكي چشم | Dry Eye Syndromeدژنراسيون ماكولا – Age-relatedMacular Degeneration::دوربيني (Hyperopia)::رتينوپاتي (مشكلات شبكيه) در نوزادان نارس::رتينوپاتي ديابتي::شالازيون (Chalazion)::كراتوكونوس يا قوز قرنيه (Keratoconus)::كليات عيوب انكساري::كنژنكتيويت يا التهاب ملتحمه (Conjunctivitis)::كور رنگي (كوررنگي)::گل مژه (Stye | Hordeolum)::گلوكوم [آب سياه]::مشکلات چشم ناشي از کار با کامپيوتر | Computer Vision Syndrome::مگس پران و جرقه (Floaters and Flashes)::ناخنك (Pterygium)::نزديک بيني (Myopia)آب مرواريد (كاتاراكت)آب مرواريد چيست؟اشكال مربوط به آب مرواريد؟علل آب مرواريد كدامند؟چگونه آب مرواريد تشخيص داده ميشود؟آب مرواريد با چه سرعتي ايجاد ميشود؟آب مرواريد چگونه درمان ميشود؟چه موقع بايستي جراحي انجام شود؟انتظار شما از عمل آب مرواريد چه بايد باشد؟ اشكال مربوط به آب مرواريد؟علل آب مرواريد كدامند؟چگونه آب مرواريد تشخيص داده ميشود؟ آب مرواريد با چه سرعتي ايجاد ميشود؟چه موقع بايستي جراحي انجام شود؟انتظار شما از عمل آب مرواريد چه بايد باشد؟ هاي چشميجراحي هاي چشمدانستنيهاي چشمانحراف چشم (استرابيسم)منظور از استرابيسم چيست؟بينايي و مغزآمبليوپيعلل و علائم استرابيسمتشخيصدرمانايزوتروپي (انحراف چشم به داخل)ايزوتروپي تطابقياگزوتروپي( انحراف چشم به خارج)جراحي استرابيسمخلاصه بلفارواسپاسم (Blepharospasm)بلفارواسپاسم چيست ؟بلفارواسپاسم چگونه شروع مي شود؟علت ايجاد بلفارواسپاسم چيست؟بلفارواسپاسم چگونه تشخيص داده مي شود؟درمان• درمان هاي دارويي•تزريق بوتوكس•جراحي•درمان هاي حمايتيپتوز (افتادگي پلك)پتوز چيست ؟علائم و نشانه هاي پتوزعلت ايجاد پتوزدرمان پتوزتنبلي چشم (Amblyopia)تنبلي چشم يا آمبلوپي (Amblyopia)علائم تنبلي چشمدرمان تنبلي چشمجداشدگي (پارگي) پرده شبكيهRetinal Detachmentكلياتسوراخ شبكيه (Retinal tear)جدا شدگي پرده شبكيه : (Retinal detachment)چه كساني بيشتر در معرض جدا شدگي شبكيه قرار دارند؟علائم و نشانه هابررسي و تشخيصدرمان 1) چسباندن شبكيه با استفاده از ليزر يا انجماد: (Laser Retinopexy) 2) چسباندن شبكيه با استفاده از گاز (Pneumatic Retinopexy) 3) باكل اسكلر (Scleral buckle) 4) ويتركتومي (Vitrectomy)مراقبت هاي پس از عملنتيجه جراحيپيشگيري خشكي چشم | Dry Eye Syndromeكلياتعلل خشكي چشمعلائم و نشانه هاي خشكي چشمروش هاي تشخيص خشكي چشمدرمانرتينوپاتي ديابتيرتينوپاتي ديابتي چيست؟انواع رتينوپاتيعلائم رتينوپاتي ديابتي كدامند؟چگونه رتينوپاتي ديابتي تشخيص داده مي شود؟چگونه رتينوپاتي ديابتي درمان مي شود؟نقش بيمار در درمان چيست ؟كاهش ديد به ميزان زيادي قابل پيشگيري استمگس پران و جرقه(Floaters and Flashes)كلياتمگس‌پران چيست؟چرا مگس‌پران ايجاد مي‌شود؟مگس‌پران در چه افرادي شايع‌تر است؟جرقه چيست؟چرا جرقه ايجاد مي‌شود؟آيا مگس‌پران و جرقه خطرناك است؟آيا جرقه و يا مگس‌پران قابل درمان است؟علل غير چشمي جرقهكلام آخرجراحي هاي چشمlConductive Keratoplasty: CKlCustomized Ablationlبرش قرنيه (RK)lبلفاروپلاستي (جراحي زيبايي پلك- Blepharoplasty)lپيوند قرنيهlجراحي شالازيونlرينگ داخل قرنيه (INTACS)lكليات جراحي عيوب انكساريlلنز داخل چشمي (IOL)lليزر (PRK)lليزك يا لازك (LASEK)lليزيك (LASIK)پيوند قرنيهlقرنيه چيست؟lپيوند قرنيه چيست؟lپيوند قرنيه در چه بيماري هايي انجام مي شود؟lقرنيه پيوندي از كجا تهيه مي شود؟lجراحي پيوند قرنيه چگونه انجام مي شود؟lپس از جراحي چشم چه وضعيتي دارد؟lمراقبت هاي لازم پس از انجام جراحيlقطره هاي چشمي تا چه زماني بايد استفاده شود؟lمعاينات چشم پزشكي هرچند وقت يك بار بايد تكرار شود؟lبخيه ها كي برداشته مي شوند؟lچه مدت پس از انجام پيوند قرنيه ديد كامل مي شود؟lمشكلات و عوارض پيوند قرنيهlنتيجه عمل پيوند قرنيهدانستنيهاي چشمlبهداشت پلكlتزريق بوتوكس (Botox injection)lتكامل بينايي در نوزادانlجلوگيري از حوادث چشميlچرا معاينه چشم اهميت دارد؟lسردرد و بيماري هاي چشميlعوارض چشمي فشار خونlعينك هاي آفتابيlقرمزي چشم بعد از شنا در استخرlقطره هاي چشميlلنز هايي كه در طول شب نزديك بيني را اصلاح مي كنندlلنزهاي تماسي: راهنماي مصرف كنندگانlنقش تغذيه در سلامت چشم و بيناييlتزريق بوتوكس (Botox injection)lكلياتlبوتوكس چيست؟lبوتوكس چگونه اثر مي كند؟lروش تزريق بوتوكس چگونه است؟lعوارض بوتوكسlموارد منع مصرف و محدوديت هاlدرمان هاي جانشين بوتوكسlكاربردهاي ديگر بوتوكستكامل بينايي در نوزادانlكلياتlسه ماه اولlاولين علائم مشكلات چشم و بيناييlمشكلات بينايي در نوزادان نارسlحركات نامنظم چشمl4 تا 6 ماهگيجلوگيري از حوادث چشميlمراقبت هاي مورد نياز در خانهlمراقبت هاي مورد نياز در محل كارlمراقبت هاي مورد نيار در مورد كودكانlمراقبت هاي مورد نياز در استفاده از اتومبيلlمراقبت هاي مورد نياز در ورزشهاlمراقبت هاي مورد نياز در آتش‌بازیlکمک‌های اولیه در آسیب‌های چشمیچرا معاينه چشم اهميت دارد؟lكلياتlچه كساني بايد مورد معاينه چشمي قرار گيرند؟lدر معاينه چشم چه مشكلاتي مورد توجه قرار مي گيرند؟lمعاينه چشمي به چه فواصلي بايد انجام شود؟lميگرنlدرمان ميگرنlسردردهاي تنشي (Tension headache)lسردرد خوشه‌اي (Cluster headache)lالتهاب شريان گيجگاهي (Temporal arteritis)lعلل ناشايع سردرد همراه با علائم چشميlخشكي چشمlبيماري‌هاي قرنيهlگلوكوم حاد زاويه بستهlالتهاب داخل چشمي(Uveitis)lالتهاب صلبيه (Scleritis)lبيماري‌هاي حدقه چشمlالتهاب عصب بيناييlزوناي چشميlعينكهايي كه 99% اشعه ماورا بنفش را جذب مي كنندlعينكهايي كه 90% اشعه مادون قرمز را بلوك مي كنندlعينكهاي بلوك كننده نور آبي (Blue- blocking)lعينكهاي پلاريزهlعينكهاي آينه­اي ( Mirror-coated)lعينكهاي كمربندي (Wrapround)lعينكهاي سايه روشن (Gradient)lعينكهاي فتوكروميكlعينكهاي تراش داده شده و صيقليlعينكهاي ضد ضربهlتيرگي لنزllكلياتlداروها را صحيح استفاده كنيدlحساسيت هاlقطره هاي چشمي مورد استفاده در معاينه چشميlداروهاي نيازمند نسخهlمراقب عوارض جانبي باشيدlچگونه قطره ها را در چشم بريزيدlاولين قدمlانواع لنزهاي تماسيlانواع جديد لنزهاي تماسيlلنزهاي تماسي قابل تعويض: انتخابي سالمlلنزهاي تماسي رنگيlضررهاي لنز رنگيlلنزهاي تماسي با استفاده ممتد 30 روزه و 7 روزهlلنزهاي تماسي با با نفوذپذيري نسبت به گاز (RGP)lفوائد ومضرات GPهاlمراقبت هاي لنز نرمlمراقبت هاي لنز سخت يا RGPlاگر با لنز خود احساس راحتي نمي كنيد چه كنيد؟lاثر لنزهاي تماسيllكلياتlويتامين A و كاروتنوئيدها؛ آنتي اكسيدان هاي مفيد براي چشمlلوتيئين و زنگزانتين؛ سبزيجات سبز و پربرگlويتامين C و بيوفلاونوئيدها (Bioflavonoids)lويتامين E و مواد معدنيlاسيدهاي چرب ضروريlخلاصه

 • پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

  شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها فایل کامل پروژه بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي به همراه لینک دانلود دانلود فایل چكيدهيك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده…

 • طرح توجیهی توليد بتن سبك

  طرح توجیهی توليد بتن سبك فایل کامل طرح توجیهی توليد بتن سبك به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با توليد بتن سبك می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش…

 • 41 سؤال کلیدی درباره دوربین مداربسته به همراه پاسخ آنها

  دوربین فایل کامل 41 سؤال کلیدی درباره دوربین مداربسته به همراه پاسخ آنها به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: 41 سؤال کلیدی درباره دوربین مداربسته به همراه پاسخ آنهاقالب فایل: WORDبخشی از ابتدای مقاله:1- منظور از دوربین مدار…

 • بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

  افسردگي فایل کامل بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان به همراه لینک دانلود دانلود فایل فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:92فهرست مطالبعنوان صفحهچكيدهفصل اول .................................................................................................1مقدمه ................................................................................................................................... 2بيان مسأله ......................................................................................................................... 4اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................................. 6اهداف تحقيق ................................................................................................................... 7سئوالات تحقيق ................................................................................................................. 8تعريف…

 • مقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش

  نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش فایل کامل مقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزش به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود مقاله بررسي بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزشاین پروژه در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت…