بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
فایل کامل بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فرمت: ورد || دسته: حقوق |||| تعداد صفحه: 85با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند. بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید. سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.فهرست مطالبصفحهکلیات تحقیق۱٫ طرح مسا له ۲٫ فرضیه ها    ۳٫ پرسش اصلی پژوهش۴٫ پرسش های فرعی پژوهش۵٫ فرضیه اصلی ۶٫ فرضیه های فرعی ۷٫ متغیر مستقل و وابسته۸٫روش پژوهش ۹٫ هدف پژوهش ۱۰٫سازماندهی پژوهش۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهشفصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه از دوره قاچار تاکنونبخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه از ابتدا تا فرو پاشی شوروی۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی نه غربی۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلیبخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران وروسیه پی از فوپاشی شوروی۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تکنولوژی۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه ۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور ایران وروسیه۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی ۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقهفصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزربخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافتهبخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدیدبخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر۱٫ مواضع قزاقستان۲٫ مواضع آذربایجان۳٫ مواضع ترکمنستان۴٫ مواضع روسیه۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایرانفصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجیبخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی۱٫ همکاریهای دوجانبه۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللیبخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،خلیج فارس وکشورهای اسلامی۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغربفصل پنجم: نتیجه گیریمنابع مآخذفرمت: ورد || دسته: حقوق |||| تعداد صفحه: 85

 • تحقيق نقش معلمان در پيروزى انقلاب اسلامى ايران

  تحقيق علوم سياسي فایل کامل تحقيق نقش معلمان در پيروزى انقلاب اسلامى ايران به همراه لینک دانلود دانلود فایل «جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» انقلاب اسلامى ايران يکى از بزرگترين رويدادهاى تاريخى در قرن بيستم است.…

 • تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها

  فرايند تحليل سلسله مراتبي فایل کامل تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زيرمعيارها به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود تحقیق ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و…

 • کلید سؤالات آزمون وکالت سال 1393 همراه با پاسخ تشریحی ومستند به مواد قانونی

  کلید سؤالات آزمون وکالت فایل کامل کلید سؤالات آزمون وکالت سال 1393 همراه با پاسخ تشریحی ومستند به مواد قانونی به همراه لینک دانلود دانلود فایل کلید سؤالات آزمون وکالت سال 1393 همراه با پاسخ تشریحی ومستند به مواد قانونی

 • مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خمينی (ره)

  مردم سالاري ديني فایل کامل مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خمينی (ره) به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خمينی (ره)قالب فایل:…

 • دانلود گزارش کارآموزی گارگاه ریخته گری

  دانلود گزارش کارآموزی فایل کامل دانلود گزارش کارآموزی گارگاه ریخته گری به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی گارگاه ریخته گریفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 34فهرست مطالبمقدمه آشنایی با کارگاه ریخته گریماهیچه سازیعناصر اصلی ذوب    بازرسی و…